Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen kan gi støtte til norsk-tyske prosjekter som bidrar til å styrke de norsk-tyske forbindelsene gjennom etablering av et regelmessig samarbeid mellom personer, institusjoner eller virksomheter.

Stiftelsens styre treffer beslutning om tildeling av støtte.

Utdrag fra Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsens vedtekter

Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen er etablert for å fremme de bilaterale forbindelser mellom Norge og Tyskland, ved å bidra til å øke gjensidig kunnskap om og forståelse for samfunnsliv, kultur, språk, natur- og miljøvern og næringsliv i de to land. Stiftelsen skal i Willy Brandts ånd særlig støtte oppgaver som tjener fred og forståelse mellom folkene; fremme den samfunnsmessige dialog, særlig når det gjelder den sosiale, samfunnsmessige og økonomiske utvikling i Norge og Tyskland; fremme en økologisk bærekraftig miljø- og ressurspolitikk, derunder håndtere grenseoverskridende problemer gjennom samarbeid med Norges og Tysklands naboland i Barentsregionen og i Østersjøregionen. (...) Stiftelsen skal, når det er økonomisk mulig, dele ut stipender til norske og tyske statsborgere som ønsker å sette seg inn eller forske i samfunnsmessige, økonomiske, politiske, kulturelle, næringsmessige, yrkesmessige og/eller språklige forhold i henholdsvis Tyskland og Norge.

Generelle kriterier

Prosjekter det søkes støtte til bør være relevante i en bilateral, tysk-norsk, sammenheng og ha som målsetting å fremme det norsk-tyske samarbeidet på sitt felt / fagområde.

Tanken om et nært og langsiktig bilateralt norsk-tysk samarbeid står sentralt blant kriteriene for å få støtte.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av det planlagte prosjektet, en fremdriftsplan, en finansieringsplan samt søkerens/søkernes CV.

Søknaden bør inneholde en beskrivelse av hvordan prosjektet kan danne grunnlaget for et langsiktig norsk-tysk samarbeid.

Ta kontakt med vårt norske eller tyske sekretariat via info@willy-brandt-stiftelsen.no henholdsvis info@willy-brandt-stiftung.de for søknadsskjema og mer informasjon.

Alle søkere vil få et skriftlig svar på søknaden.

Søkere som får innvilget støtte må innen 3 måneder bekrefte at de ønsker å motta støtten.

Det forventes at alle som mottar støtte sender bilder og en rapport som beskriver hvordan stipendbeløpet er blitt anvendt innen to måneder etter at prosjektet/oppholdet er gjennomført. Bildene og rapporten vil kunne bli offentliggjort på Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsens internettside, sosiale medier og trykksaker.

Søknadsfrister

Søknadsfristene er hvert år 30. mars og 30. september.

Søknader kan sendes på e-post til vårt norske eller tyske sekretariat, på følgende adresser:

info@willy-brandt-stiftelsen.no
info@willy-brandt-stiftung.de

Nota Bene angående student- og elevutveksling

Stiftelsen deler ikke ut stipend for utvekslingsopphold under et studium. Slike søknader kan enten rettes til DAAD , eller man kan søke om et ERASMUS-stipend gjennom universitetet man studerer ved.

Stiftelsen kan gi støtte til forskningsprosjekter som er del av et diplom-/bachelor-, master- eller et doktorarbeid, dersom arbeidet bidrar til å øke samarbeidet mellom institutter e.l.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tildeler støtte til enkelte skoleelever, men til skolene. Støtten skal forvaltes på eget ansvar og brukes for å fremme langsiktige utvekslingsprosjekter. En forutsetning for å få tildelt stipend er at læreren eller eleven(e) selv tar initiativet til utvekslingen mellom sin egen skole og en partnerskole i det andre landet. Også for utveksling mellom skoler bør gjensidighetsaspektet stå sentralt.

Oppholdets varighet bør være på minst seks uker.